تحلیل اختصاصی شماره ۱۳ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص SSR و مفاهیم برگرفته از آن، به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۱۲ به بررسی همه‌جانبه‌ی MVRV و شاخص‌های برگرفته از آن به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۱۱ به بررسی همه‌جانبه‌ی SOPR و شاخص‌های برگرفته از آن به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۱۰ به بررسی همه‌جانبه‌ی دارایی‌های نگهداری شده‌ی در سود سرمایه‌گذاران، به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۹ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌های مربوط به زیان‌های تحقق یافته، به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۸ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌های مربوط به رفتار دارندگان کوتاه/بلندمدت، به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

در خبرنامه شماره۵، به بررسی نمودارهای کلان بازار به منظور تحلیل روند آتی بیت کوین و بررسی رویدادهای کاپیتولاسیون می‌پردازیم.

تحلیل اختصاصی شماره ۷ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌ NUPL و سابقه‌ی آن، به پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۶ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌ Realized cap HODL waves به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۵ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌ Future Liquidations long/short به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل اختصاصی شماره ۴ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌ Reserve Risk به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل بیستم بیت‌کوین با بررسی تقاضای اسپات، فیوچرز و هودلرها در بازار به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل اختصاصی شماره ۳ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌های NVT و NVT signal به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل نوزدهم بیت‌کوین با بررسی همه‌جانبه‌ی تقاضای اسپات و فیوچرز در بازار به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل اختصاصی شماره ۲ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص‌های Realized profit/loss به منظور پیش‌بینی روند آتی بیت‌کوین می‌پردازد.

در خبرنامه شماره۴، به بررسی نمودارهای کلان بازار به منظور تحلیل روند آتی و دریافت کف قیمتی بیت کوین می‌پردازیم.

تحلیل اختصاصی شماره ۱ به بررسی همه‌جانبه‌ی شاخص NUPL به منظور پیش‌بینی روند آتی بازار کریپتو و بیت‌کوین می‌پردازد.

تحلیل هجدهم بیت‌کوین برمبنای موجودی صرافی‌ها، تقاضای اسپات، هودلرها و رفتار نهنگ ها به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل هفدهم بیت‌کوین برمبنای موجودی صرافی‌ها، تقاضای اسپات، هودلرها و تقاضای بلندمدت بازارهای فیوچرز، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

در خبرنامه این ماه، به بررسی اتفافات و چالش‌های پیش رو در مقابل بازار صعودی، در روزهای آتی می‌پردازیم.

تحلیل شانزدهم بیت‌کوین برمبنای موجودی صرافی‌ها، تقاضای اسپات، هودلرها و تقاضای بلندمدت بازارهای فیوچرز، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل پانزدهم بیت‌کوین برمبنای تقاضای بلندمدت بازارهای فیوچرز و هودلرها با نطر بر رویداد کاپیتولاسیون، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل چهاردهم بیت‌کوین برمبنای تقاضای هودلرها و سرمایه‌گذاران بازار فیوچرز و با نطر بر رویداد کاپیتولاسیون، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل سیزدهم بیت‌کوین برمبنای تقاضای بلندمدت سرمایه‌گذاران در بازار فیوچرز و تقاضای آنچین، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل دوازدهم بیت‌کوین برمبنای رفتار هودلرها، نهنگ‌ها و عرضه و تقاضای موجود در بازار در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل یازدهم بیت‌کوین برمبنای رفتار هودلرها، موسسات و نهنگ‌ها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل نهم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

در خبرنامه این ماه، در مورد اینکه در کجای چرخه‌ی بیت‌کوین هستیم و چه اتفاقی باید بیفتد تا دوباره به طور معناداری روند صعودی داشته باشیم، بحث خواهیم کرد.

تحلیل هشتم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل هفتم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل ششم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل پنجم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل چهارم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل سوم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی دسامبر می‌پردازد

بروزرسانی دوم پیشبینی دوم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

بروزرسانی اول پیشبینی دوم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

در چند هفته اخیر ما شاهد نوسانات چالش برانگیزی برای قیمت بیت کوین بوده ایم که عمدتاً به دلیل ترس بازار از یک نوع جدید کووید و تأثیر آن بر بازارها به طور کلی است.

تحلیل دوم بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد

تحلیل اول بیت‌کوین برمبنای داده‌های صرافی‌ها و رفتار هودلرها در چند روز اخیر، به پیش‌بینی هفته های پیش‌روی می‌پردازد