شاخص NVT چیست؟ معرفی ۳ناحیه کلیدی این شاخص

معرفی سیگنال NVT

استراتژی‌ها استفاده از NVT Signal:

«سیگنال NVT» رو به افزایش (روند صعودی):

«سیگنال NVT» رو به کاهش (روند نزولی):

در جا زدن «سیگنال NVT» (روند خنثی):

نحوه محاسبه NVT Signal و NVT Ratio
کاربرد شاخص در عمل

انواع استراتژی‌های NVT

نمودار NVT Signal و NVT Ratio از کجا می‌توان مشاهده کرد؟

جمع بندی