شاخص SOPR چیست و انواع استراتژی‌های آن؟

نمای کلی شاخص Sopr:

استراتژی:

SOPR ویدیویی کوتاه درباره

نمونه استراتژی‌ها:
• SOPR کمتر از ۱:
• SOPR برابر ۱:
• SOPR بیشتر از ۱:
روند صعودی در SOPR بیشتر از ۱:
روند نزولی در SOPR بیشتر از ۱:
بازار نزولی (خرسی)

معرفی aSOPR:

نمای کلی شاخص:

جمع بندی