شاخص Coin Days Destroyed (CDD) چیست؟

نمای کلی شاخص Coin Days Destroyed:

استراتژی استفاده از Coin Days Destroyed:

ویدیویی مختصر درباره coin days destroyed

نمونه استراتژی Coin Days Destroyed:

جمع بندی

نمودار Coin Days Destroyed را از کجا پیدا کنم؟